Algemene voorwaarden van DVN, Dekker Verkoopkantoor Nederland B.V.

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die DVN als leverancier sluit met een derde (hierna te noemen: de cliënt). In dit verband wijst DVN erop dat zij niet alleen als leverancier, maar ook als agent van diverse principalen – dus niet als contractspartij – optreedt.

2. Op voorwaarden die afwijken van deze algemene voorwaarden kan de cliënt zich slechts beroepen als die afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. DVN kan elke aanbieding intrekken zolang die niet schriftelijk is aanvaard.

4. Een overeengekomen termijn van levering is een streeftermijn; overschrijding van die termijn betekent niet dat DVN in verzuim is.

5. Indien zich binnen een overeengekomen termijn van levering onvoorziene kostenontwikkelingen voordoen, kan dvn de prijs dienovereenkomstig aanpassen.

6. Alle kosten, verbonden aan transport, aflevering en opslag (indien van toepassing) komen voor rekening van de cliënt. De af te nemen producten zijn vanaf het tijdstip van levering voor risico van de cliënt.

7. Indien de cliënt van mening is dat DVN niet deugdelijk heeft gepresteerd, dient de cliënt dat onverwijld gemotiveerd aan dvn te melden, bij gebreke waarvan de cliënt zich niet meer op een (vermeende) tekortkoming kan beroepen.

8. Indien de cliënt van mening is dat een factuur niet juist is, dient de cliënt dat onverwijld gemotiveerd aan DVN te melden, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn.

9. dvn is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt doordat DVN niet naar behoren nakomt, behoudens voor zover de schade aan opzet op grove schuld van DVN te wijten zou zijn.

10. De cliënt dient elke factuur van DVN – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen op de in de factuur aangegeven wijze. De cliënt is in geen enkel geval gerechtigd een betaling op te schorten of verrekening toe te passen.

11. Indien een factuur niet tijdig voldaan is, is de cliënt over het openstaande bedrag een rente van 1% per ingegane kalendermaand of deel daarvan verschuldigd.

12. In het geval de cliënt niet tijdig betaalt, is deze buitengerechtelijke incassokosten aan DVN verschuldigd en wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 400,00. DVN kan in afwijking daarvan kiezen voor toepassing van de wettelijke regeling.

13. Zolang door DVN geleverde producten niet volledig betaald zijn, blijft DVN eigenaar van die producten. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt verplicht om die producten op eerste verzoek van DVN aan DVN terug te leveren en alle daaraan verbonden kosten te dragen.

14. De mededelingen, bedoeld in de artikelen 7 en 8, kunnen uitsluitend schriftelijk gedaan worden.